Statut Stowarzyszenia Ludzie Miasta

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Ludzie Miasta, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pyskowice.

 

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Pyskowic, powiatu gliwickiego i województwa śląskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków a także osób spoza Stowarzyszenia.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
  w tym członków i członków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji.

 

§ 6

Stowarzyszenie może podjąć współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

a) działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, sportu i turystyki,

b) wspieranie i promowanie inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych,

c) rozwijanie i upowszechnianie działalności Amatorskiego Ruchu Artystycznego,

d) działalność charytatywna,

e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

h) działalność naukowa, edukacyjna, szkoleniowa,

i) organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

j) promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

k) promocja i organizacja wolontariatu,

l) popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych, na rzecz rozwoju regionalnego,

m) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz dorobku kulturalnego,

n) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających
w sferze pożytku publicznego,

o) promocja miasta Pyskowice, powiatu gliwickiego oraz województwa śląskiego na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej,

p) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

r) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym,

b) organizowanie oraz wspieranie imprez kulturalnych (festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, wieczorów poetyckich, przeglądów, występów kabaretowych itp.),

c) organizowanie integracyjnych wydarzeń kulturalnych,

d) organizowanie i koordynowanie warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów,

e) wspieranie i organizację wydarzeń sportowych,

f) prowadzenie działalności wydawniczej w różnorodnych formach,

g) pozafinansowe wspieranie osób oraz grup związanych z kulturą, sportem
i turystyką,

h) organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych,

i) tworzenie i prowadzenie grup muzycznych, wokalnych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, kabaretowych itd.,

j) współpracę z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach oraz ze wszystkimi zainteresowanymi popularyzacją szeroko rozumianej kultury.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych.

 

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, która  akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia i deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele dla których powołane jest Stowarzyszenie.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 5 członków.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia, brać udział w zebraniach, imprezach, szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 

§ 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

b) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składki,

d) uczestniczyć w walnych zebraniach członków.

 

§ 14

 1. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach. Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

• rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

• działania na szkodę Stowarzyszenia,

• notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,

d) śmierci.

 

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

§ 18

 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych.
 2. Kadencja władz trwa 3 lata.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.

 

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w terminie pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych
  – w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa zarządu.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie  honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 21

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie otwiera prezes stowarzyszenia, po czym wybierane jest Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium Walnego Zebrania w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 4. Na każdym Walnym Zebraniu spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący
  i sekretarz.

 

§ 22

 1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed ustaloną datą.

 

 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

a) uchwalenie głównych kierunków działalności statutowej Stowarzyszenia,

b) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

c) wybór prezesa i członków Zarządu,

d) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) nadawanie godności członka honorowego,

j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

 

§ 24

 1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-5 osób.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Zebranie Założycielskie.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania Członków,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie,

d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

e) sporządzanie sprawozdań z działalności,

f) zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych co 3 lata
i sprawozdawczych co roku,

g) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

h) prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia,

i) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,

j) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 4. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje Zebranie Założycielskie.
 5. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej wystarczy obecność dwóch jej członków.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
 8. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się nie rzadziej niż raz  w roku.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,

c) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

e) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,

f)  możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:

a) składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,
b) dochody z majątku Stowarzyszenia,

c) wpływy z działalności statutowej,

d) darowizny, zapisy, i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

e) dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych,

f) dochody z działalności gospodarczej.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 29

Do reprezentacji Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 31

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 32

Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.